Cymunedol

Gweithdai Hafodunos 2012

Trefnwyd nifer o brosiectau cymunedol yn Hafodunos i geisio ei adfer i’r parth cyhoeddus, ac yn enwedig i’r gymuned leol, er mwyn cyfleu personoliaethau ac awyrgylch y cyfnod ar y safle.  Sefydlwyd a threfnwyd prosiectau gan yr artist ac athro Ceri Leeder a deimlai y byddai gweithdai yn codi ymwybyddiaeth o’r safle a oedd yn anhysbys i lawer.  Lluniwyd y gweithdai i roi cyfle i aelodau o’r gymuned ddod i adnabod y safle trwy ddull creadigol, a thrwy hyn adeiladu perthynas ag ef a mynegi eu hymateb iddo drwy eu gwaith celf.

Roedd y gweithdai yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau fel ysgrifennu, darlunio, braslunio, ffotograffiaeth a recordio sain. O'r deunydd a gofnodwyd aeth gwahanol grwpiau ati i gynhyrchu gwaith a oedd yn gweddu i’w galluoedd arbennig.

Y nod oedd cynhyrchu corff o waith arloesol a chyfoes. Ni ragwelwyd unrhyw ganlyniadau artistig penodol, ag eithrio cyffro’r myfyrwyr wrth greu eu celf eu hunain.  Mae Ceri yn dweud, o brofiad personol, taw’r ffordd orau i fyfyriwr astudio eu crefft yw trwy ddewis ei dull ei hunan, a thrwy brosesu’r ymateb mae’r gwrthrych yn ennyn yndddynt nhw.

Englynion Poetry Project

Ysgol Bro Cernyw, Llangernyw

Mae gan Nerys Wynn-Jones brofiad helaeth iawn o drin a thrafod y cynganeddion. Bu Mrs Wynn-Jones yn dysgu plant Ysgol Bro Cernyw sut i ddefnyddio’r cynganeddion a sut i lunio englyn. Roedd y medrau arbennig yma’n cael eu hanelu nid yn unig at y Cymry a phobl y pethe; ond hefyd at addysgwyr ym mhobman, gan fod angen meddwl chwim a hyblyg yn ogystal ag awen a gwybodaeth am yr hen farddoniaeth.

Lluniodd y plant gyfres o gerddi hyfryd sy’n adlewyrchu eu profiadau a’u syniadau am ystâd Hafodunos a’i hanes.

Rosy
Roedd tan mewn tywyllwch- yn fflamio’r nos
Sgerbwd mewn llonyddwch
Hafodunos yn un llwch
Gwawrio dydd, dyma flerwch.

Tomos
Gwelais wair gwelltog- gwyrddni a glasog,
A theimlais ias wyntog
Haul ar y ffenest yn wg

Ond, dim drws ar y rhiniog

Ellen
Gwair aroglais- coeden hardd a welais
Rhisgl brown a deimlais
Carreg ateb yn un llais
Gwelais adfail- dychrynais

Carwen
Ar un adeg roedd darlun- ond nawr adfail
Ac yno roedd rhywyn
Yn edrych ar y tirlyn
Oedd mor brydferth a blodyn

Erin
Mewn llecyn mae adfail- yn dirywio
Yn sefyll mewn cesail
Yng nghysgod gwyrdd y dail
Teulu LLwyd yn feddadail

Fflur
Hir ymaros mewn lle mor dlos - hyfryd
A flamiodd dros unnos
Er hir aeth y nos

Josh
Cuddiodd Glyndwr dan gysgod y goeden

Lowri
Mae blodyn mewn blagur – dyma gysyr
Yn dlws yn ei natur
Mae Duw mewn llafur pur
Yn gorchuddio llosg ddolur

Lois
Cerddais a gwelais sbwriel – llanast ty
A thrymder o rwbel
Dychmygais y tan fel sbel
Ond mae’r llosg wedi dymchwel

Callum
Rwy’n gofyn paham? Dyna yw’r cwestiwn
Dau’n dianc ar garlam
Ty’n fflam, a cholli ei ffram
Ar cnawd yn wenfflam

Leah
Fe aeth amser – mewn llosg dan gytser
Ac yna roedd dicter
Ar ol ymweld ar gwaster
Teimladau pawb mewn dyfnder

Siwan
O adeilad enwog- mewn lle hafog
A ninnau mor fywiog
Cerdded fynu’n  droellog

Gethin
Safai teulu ar yr aelwyd – hanes
Mae hoel traed yr ysbryd
Carn ceirw ar dir y Llwyd
dyma lle  y ganwyd

Yasmin
yno mae llais ac acen- carreg ateb
ar y llawr mae bricsen
geiriau mwyn ar yr awen

Alaw
Mae’r ardal yn wyrthiol – yn ei natur
Ar atsain yn swynol
Adar sy’n canu yn y ddol
Blwyddyn yma mae’n hudol

Llion
Cerddais gyda uchelgais – yn fy llais
Palas a ddychmygais
Ond gwelais bod yno drais
Llais llef, trosedd a welais  

Grwp Tecstiliau Chimera

Aelodau Grwp Tecstiliau Chimera yw dwsin o ferched o Llangernyw a'r cylch, bob un ohonyn nhw’n meddu ar ddiploma gan Urdd y Brodwyr, ac yn angerddol am decstilau.

Nôd y prosiect oedd i gyflwyno i’r grwp ddulliau gwahanol o ymgysylltu â'u pwnc, yn arbennig, i edrych ar waith Artistiaid y Tir, sy’n ymateb i’r tirwedd er mwyn creu perthynas wahanol, ac i gymryd rhan mewn dulliau amryfal o gasglu deunydd, yn bennaf; arlunio, braslunio, paentio ac argraffu. Y canlyniad oedd casgliad o decstiliau celf, yn 2D a 3D, lle mae’r crëwr wedi casglu deunydd o safle Hafodunos a mynwent Llangernyw, yn ogystal â chysylltu a rhyw lefel efo stori Margaret a’i cherflunydd, John.I weld ein oriel cliciwch ar un o'r delweddau isod.

/ / / / / / / / / / / / /

Darluniadau Hafodunos

Ysgol Eglwys Bach, Conwy

Aethpwyd â phlant Eglwys Bach i safle Hafodunos sydd bellach yn adfail. Gyda phapur, pen ac inc, cofnodon nhw’n hyfryd elfennau o’r ystâd a oedd o ddiddordeb iddynt. Dangosodd y plant dechnegau arlunio a gwneud marciau gwych, cynhyrchon nhw gyfres o ddelweddau trawiadol sydd bellach i'w gweld yn eu hysgol.

Adrodd straeon, yn y Gymraeg a’r Saesneg, a oedd dechrau prosiect y disgyblion. Nid un unig daeth hi’n ffordd o gyfathrebu stori Hafodunos, ond hefyd yn fodel ar gyfer seilio gwaith naratif a darlunio. Gwrandawon nhw hefyd ar osodiadau o gerddi Margaret a gyfansoddwyd yn ddiweddar gan Linda Lamb.  Cyfeiriwyd y plant ieuengaf i feysydd penodol ond roedd ennyn ymateb personol ynddyn nhw’n bwysicach na chynllunio canlyniadau arbennig.

I weld ein oriel cliciwch ar un o'r delweddau isod.

/ / / / / / / /